Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyINFORMACJE

 • Zawieszenie ruchu drogowego

  W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, od godziny 07.00 w dniu 9 listopada 2021 r. do odwołania zostanie zawieszony ruch graniczny na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy.

 • Zmiana godzin pracy

  Zgodnie z zarządzeniem Granicznego Lekarza Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej z dnia 12.11.2021 w sprawie zmian w Regulaminie pracy Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej.

  Praca odbywa się przez 6 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do godziny 20:00, każdego dnia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art.1 pkt.1 Ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

 • Zmiana godzin pracy na drogowym przejściu granicznym

  Od 1 sierpnia 2020 roku na przejściu granicznym drogowym praca odbywać się będzie w godzinach 8-20, od poniedziałku do niedzieli oraz w dni wolne od pracy.

 • Informacje na temat BREXIT-u

  Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod poniższym linkiem znajdują się informacje dotyczące BREXIT-u.
  https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi przygotowało stronę internetową poświęconą BREXIT-owi:
  https://www.brexit.gov.pl

  Francuska strona rządowa przedstawia informacje dotyczące brexitu, w tym ulotkę informacyjną po polsku. Informacja ta będzie przydatna przedsiębiorcom, którzy będą korzystali z przejść granicznych francuskich w przypadku bezumownego wyjścia UK z Unii Europejskiej.
  https://agriculture.gouv.fr/brexit-and-sanitary-and-phytosanitary-controls

 • Otwarcie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej

  Graniczny Lekarz Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej informuje, że od 1 stycznia 2018 r. czynne jest kolejowe przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (poz.2382) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 grudnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii. (poz.2392).
  Godziny pracy:
  Poniedziałek-piątek godz.8:00-15:00
  Nieczynne w soboty, niedziele i święta.
  Tel/fax kontaktowy: 85 722 47 00

 • Zmiany w wykazie towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej od 1 stycznia 2017r.

  Od dnia 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1196 z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniającej załączniki do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (Dz.U. L 197 z 22.7.2016, str. 10).

 • Ogólne warunki dotyczące wprowadzania do Unii niektórych gatunków pszczół i trzmieli.

  Rozporządzenia Komisji (UE) NR 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ( ze zmianami) ustanawiającego wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych.

  1. Przesyłki zawierające pszczoły i trzmiele są wprowadzane do Unii jedynie z krajów trzecich lub terytoriów na których obecność zgnilca amerykańskiego, małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida) i roztocza Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) podlega obowiązkowi zgłaszania na całym obszarze danego kraju trzeciego lub terytorium.
  2. Przesyłki zawierające pszczoły i trzmiele składają się z klatek zawierających matki pszczele i matki trzmieli (Apis mellifera i Bombus spp.), z których każda zawiera jedną matkę i maksymalnie 20 towarzyszących jej robotnic;
  3. Przesyłki zawierające pszczoły i spełniają następujące warunki:
   1. posiadają stosowne świadectwo weterynaryjne, sporządzone zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa weterynaryjnego, wypełnionym oraz podpisanym przez urzędowego inspektora kraju trzeciego wywozu;
   2. spełniają wymogi weterynaryjne ustanowione w świadectwie weterynaryjnym, o którym mowa w lit. a).
  4. Przesyłki zawierające matki pszczele i matki trzmieli są bezzwłocznie przewożone do wyznaczonego miejsca końcowego przeznaczenia, w którym ule rozmieszcza się pod kontrolą właściwego organu, a matki przenosi się do nowych klatek przed wprowadzeniem ich do miejscowych rodzin.
  5. Klatki, robotnice i pozostały materiał towarzyszący matkom pszczelim i matkom trzmieli z kraju trzeciego pochodzenia jest przesyłany do laboratorium wyznaczonego przez właściwy organ do badań . Po badaniach laboratoryjnych klatki, robotnice i materiał są niszczone.
 • Zarządzenie nr 5/2015 Granicznego Lekarza Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej z dnia 3 listopada 2015r.

  Na stronie Biletynu Informacji Publicznej Granicznego Inspektoratu Weterynarii zostało opublikowane Zarządzenie nr 5/2015 Granicznego Lekarza Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zakwalifikowania składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania.