Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyIMPORT

IMPORT – przesyłki spełniające wymagania przywozowe UE , których miejsce przeznaczenia znajduje się na terenie terytorium UE.

PRODUKTY ZŁOŻONE

 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 468/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 28/2012 ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE i rozporządzenie (WE) nr 1162/2009.

ZWIERZĘTA ŻYWE - (źródło: strona internetowa Głównego Inspektoratu Weterynarii)

Ogólne warunki przywozu określa USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Rozdział 3
Wymagania weterynaryjne dla przywozu zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego
Art. 13.

 1. Dopuszcza się przywóz zwierząt kopytnych, ptaków, zwierząt akwakultury, małp (Simiae i Prosimiae), pszczół (Apis mellifera), trzmieli, zającowatych, norek, lisów oraz psów, kotów i fretek wyłącznie z tych państw trzecich lub ich części, które znajdują się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską, jeżeli:
  1. są spełnione wymagania zdrowotne, sanitarne, higieniczne i organizacyjne zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym lub epidemicznym lub zapewniające właściwą jakość produktów, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące:
   1. stanu zdrowia przywożonych zwierząt, w tym odnoszące się do badań potwierdzających ten stan oraz określonych szczepień ochronnych, lub
   2. gospodarstw, innych miejsc przetrzymywania zwierząt oraz stad lub obszarów, z których pochodzą zwierzęta, lub
   3. okresów przebywania zwierząt lub ich stad w danym państwie lub na określonym obszarze tego państwa, z którego są sprowadzane zwierzęta, lub
   4. sposobu ustalania pochodzenia zwierząt, w tym zakresu i sposobu prowadzenia ich rejestrów w miejscu pochodzenia, lub
   5. przeprowadzenia kwarantanny, lub
   6. sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz okresu jej przechowywania, lub
   7. środków transportu i warunków transportowania zwierząt– zwane dalej „wymaganiami zdrowotnymi dla zwierząt”, określone przy przywozie danego gatunku zwierząt, uwzględniające ich przeznaczenie;
  2. przesyłka zwierząt w rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia;
  3. zwierzęta są zidentyfikowane zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku koniowatych.
 2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zwierząt przeznaczonych wyłącznie na tymczasowe wypasanie lub na cele pociągowe, w pobliżu granicy Rzeczypospolitej Polskiej z państwami trzecimi.
 3. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno:
  1. być wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są przywożone zwierzęta;
  2. być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna, oraz państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia zwierząt;
  3. potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt, w tym wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej.
 4. Zwierzęta inne niż określone w ust. 1 mogą być przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa końcowego przeznaczenia, jeżeli na ten przywóz zostało wydane pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii, a przesyłka zwierząt w rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są wysyłane zwierzęta.
 5. Pozwolenie wydaje się, w drodze decyzji, jeżeli zwierzę:
  1. pochodzi z gospodarstwa lub obszaru wolnego od chorób zakaźnych zwierząt, właściwych dla danego gatunku;
  2. nie stanowi zagrożenia epizootycznego i epidemicznego.
 6. Wniosek o wydanie pozwolenia składa się nie później niż na 14 dni przed dniem zamierzonego wwozu przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
  1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu przywożącego zwierzęta;
  2. określenie gatunku, rodzaju i liczby przywożonych zwierząt;
  3. nazwę państwa nabycia zwierząt;
  4. określenie przejścia granicznego i zamierzonego terminu wwozu zwierząt.
 8. Do wniosku o wydanie pozwolenia dołącza się dowód opłaty za rozpatrzenie tego wniosku, w wysokości określonej w przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej.
 9. W pozwoleniu określa się szczegółowe wymagania zdrowotne dla zwierząt będących przedmiotem przesyłki.
 10. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 4, powinno:
  1. być sporządzone co najmniej w języku polskim oraz języku urzędowym państwa trzeciego, z którego są przywożone zwierzęta;
  2. potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt określone w pozwoleniu wydanym przez Głównego Lekarza Weterynarii, oraz zawierać numer i datę wydania tego pozwolenia.

Psy, koty i fretki: link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązuje nowa DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/294 z dnia 18 lutego 2019 r. ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia zwierząt stosowanego przy takim przywozie.

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2019 r. państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Unii psów, kotów lub fretek, którym towarzyszy świadectwo zdrowia wydane nie później niż w dniu 30 listopada 2019 r. zgodnie ze wzorem określonym w części 1 załącznika do decyzji wykonawczej 2013/519/UE.

dniu 18 czerwca 2018r. Komisja przyjęła Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/878 przyjmujące wykaz państw członkowskich lub części terytoriów państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 w odniesieniu do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (L 155/1)

Od dnia 1-go czerwca 2017r. obowiązuje Decyzja komisji 2017/98 z dnia 18-go stycznia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/519/UE w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu do unii psów, kotów i fretek.

ZWIERZĘTA KONIOWATE

Od dnia 1 stycznia 2020r.obowiązuje ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2147 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/659 w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii zwierząt koniowatych, którym towarzyszy odpowiednie świadectwo zdrowia zwierząt sporządzone zgodnie ze wzorami świadectw zdrowia określonymi w części 1, części 2 sekcja B rozdział 1 lub części 3 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/659, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/1301, pod warunkiem że odpowiednie świadectwo zdrowia zwierząt zostało wydane przed dniem 22 grudnia 2019 r.

Od dnia 1-go października 2018 r. stosuje się nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków wprowadzenia do UE żywych koniowatych oraz nasienia , komórek jajowych i zarodków koniowatych.

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2018 r. państwa członkowskie zezwalają na wprowadzenie do Unii przesyłek koniowatych , którym towarzysza świadectwa zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorami świadectwa zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorami świadectw zdrowia stosowanymi przed datą określona w art.24.

 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1301 z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/659 w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych.
 • DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1143 z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG i 93/197/EWG w odniesieniu do testów w kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni.
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/659 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych.
 • 93/195 wzór świadectwa na wwóz powrotny koni < 30 dni z tej decyzji zostaje zastąpiony świadectwem opublikowanym w DECYZJI Nr 2013/416 z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniającej załącznik II do decyzji 93/195/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia przy powrotnym wwozie do Unii Europejskiej zarejestrowanych koni przeznaczonych do udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym na okres krótszy niż 30 dni. Decyzja obowiązuje od 1-go paŸdziernika 2013 r.
 • Informacje Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące przywozu zwierząt żywych do Unii Europejskiej.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010r. ustanawiające wykaz krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych
 • DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 1993 r. (93/195/EWG) w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym
 • DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lutego 1993 r. (93/196/EWG) w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zwierząt z rodziny koniowatych na ubój
 • 92/260 Świadectwo zdrowia przy odprawie czasowej rejestrowanych koni wprowadzanych do Unii Europejskiej na okres krótszy niż 90 dni zgodnie z decyzją 2004/211/WE z krajów ze strefy sanitarnej B.

Wybrane akty prawne zawierające wzory świadectw dla JADALNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - (źródło: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)

 • Od 14-go grudnia 2019r. stosuje się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019r. dotyczące wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) 2074/2005 i Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw.
 • Od 3-go grudnia 2016r. obowiązuje Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określające wymagania dotyczące świadectw, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i uchylające decyzję 2003/812/WE (L126/13). Zawiera ono wzory świadectw weterynaryjnych między innymi dla : żabie udka; ślimaki; żelatyna; kolagen; surowce do produkcji żelatyny i kolagenu; miód, mleczko pszczele i inne produkty pszczele i inne...
 • Wzór świadectwa zdrowia dla przywozu produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi obowiazuje od dnia 1-go marca 2013r. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1012/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wykazu gatunków-wektorów, wymogów dotyczących zdrowia i wymagań certyfikacji dotyczących zakaźnego zespołu owrzodzenia oraz w odniesieniu do pozycji dotyczącej Tajlandii w wykazie państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii niektórych ryb i produktów rybołówstwa.
 • Rozporządzenie komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2009 z dnia 9 lutego 2009r. ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych

Wzory świadectw dla PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 • Od dnia 1-go października 2019r obowiązują nowe certyfikaty weterynaryjne zawarte w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2019/319 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniającym załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do świadectw zdrowia przy przywozie do Unii w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych. W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 r. przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, którym towarzyszy odpowiednio wypełnione i podpisane świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem z Rozp.142/2011r. są nadal dopuszczone do przywozu do Unii i tranzytu przez Unię, pod warunkiem że takie świadectwa zdrowia lub deklaracje zostały należycie wypełnione i podpisane nie później niż w dniu 31 lipca 2019 r.
 • Rozporządzenie (WE) NR 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002r. (tekst skonsolidowany) ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Rozp. 1774/2002 zostaje uchylone przez rozp.1069/2009. Jednak w okresie przejściowym do dnia 31 stycznia 2012 r. obowiązuje okres przejściowy dla świadectw wystawionych zgodnie z wzorami zał.X rozp.1774/2002 ale podpisanych przed 30 listopada 2011 r.Po tym okresie obowiązuja wzory świadectw dla produktów ubocznych zawarte z zał.XV Rozporządzenia 142/2011.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 749/2011M z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniające Rozporządzenie 142/2011 odnośnie wzoru świadectwa weterynaryjnego dla tłuszczów wytopionych do niektórych zastosowań poza łańcuchem paszowym dla zwierząt gospodarskich
 • Od grudnia 2012 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1063/2012 z dnia 13 listopada 2012r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy dotyczy ono, między innymi, przywozu do UE wełny i sierści nie poddanej obróbce.
 • Od 15 marca 2013 roku z okresem przejściowym do dnia 26 grudnia 2013r. w przypadku świadectw wypełnionych i podpisanych do dnia 26 października 2013 obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 294/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.
 • Od 1 grudnia 2013 r. stosuje się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 717/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do pozycji dotyczących dobrostanu zwierząt w niektórych wzorach świadectw zdrowia okres przejsciowy do dnia 31-go stycznia 2014 r. dla świadectw podpisanych przed 1-szym grudnia 2013r.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/9 z dnia 6 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1396 z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/172 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do parametrów przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz lub kompost oraz w odniesieniu do warunków przywozu karmy dla zwierząt domowych i wywozu przetworzonego obornika.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/786 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do definicji mączki rybnej i oleju z ryb.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/893 z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 oraz załączniki X, XIV i XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przepisów dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1261 z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do alternatywnej metody przetwarzania niektórych tłuszczów wytopionych.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1262 z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wykorzystania obornika zwierząt gospodarskich jako paliwa w obiektach energetycznego spalania.