Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyPRENOTYFIKACJA

Od dnia 14 grudnia 2019 roku obowiązuje ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2130 z dnia 25 listopada 2019r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące działań przeprowadzanych podczas kontroli dokumentacji, kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich oraz po tych kontrolach w odniesieniu do zwierząt i towarów podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej.

I nowy wzór Pełnomocnictwa/upoważnienia.

Od dnia 14 grudnia 2019r. stosuje się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii

PRENOTYFIKACJA – obowiązek wcześniejszego powiadamiania przed fizycznym przybyciem przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego wypełniając I część dokumentu CVEDP lub dla przesyłki zwierząt na 24 godziny przed przybyciem przesyłki do punktu kontroli, wypełniając I pierwszą część DVEDA . Powiadomienia przesyłane są za pomocą elektronicznego systemu TRACES.

Zgłoszenia do weterynaryjnej kontroli granicznej przyjmujemy po dostarczeniu do naszej jednostki kompletnie wypełnionej pierwszej strony dokumentu CVED.

Zgłoszenia do weterynaryjnej kontroli granicznej odbywa się elektronicznie w systemie TRACES pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/.

TRACES (Trade Control and Expert System) jest to unijny, informatyczny system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE (handel wewnątrzunijny, import i tranzyt z krajów trzecich oraz eksport do krajów trzecich).

Aby uzyskać dostęp do systemu TRACES należy postępować zgodnie z procedurą nadania dostępu do systemu TRACES.

Uzyskanie dostępu z określonymi uprawnieniami wymaga przekazania wypełnionego formularza.

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu TRACES należy zapoznać się z wymaganiami techniczno-informatycznymi oraz spisem kodów jednostek używanych w TRACES.

Wersje interaktywne dokumentów przeznaczone do wypełniania na komputerze (wymagany Adobe Acrobat Reader w polskiej edycji i przynajmniej wersji 7).

UWAGA!
Formularze nie sprawdzają poprawności wprowadzanych danych i nie umożliwiają ich zapisu!