Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyPRENOTYFIKACJA

Od dnia 14 grudnia 2019 roku obowiązuje ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2130 z dnia 25 listopada 2019r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące działań przeprowadzanych podczas kontroli dokumentacji, kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich oraz po tych kontrolach w odniesieniu do zwierząt i towarów podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej.

I nowy wzór Pełnomocnictwa/upoważnienia.

Od dnia 14 grudnia 2019r. stosuje się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii

PRENOTYFIKACJA – Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę należącą do kategorii zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, dokonuje wcześniejszego powiadomienia właściwego organu w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym przybyciem przesyłki.

Zgłoszenia do weterynaryjnej kontroli granicznej przyjmujemy po dostarczeniu do naszej jednostki kompletnie wypełnionej pierwszej strony dokumentu CHED.

Zgłoszenia do weterynaryjnej kontroli granicznej odbywa się elektronicznie w systemie TRACES NT.

Aby uzyskać dostęp do systemu TRACES NT należy postępować zgodnie z procedurą nadania dostępu do systemu TRACES.