Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyDeklaracja dostępności Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo – zostały opublikowane w postaci skanu.
 • Część zdjęć nie posiada alternatywy w postaci tekstu.
 • Mapa lokalizacji urzędu nie jest dostępna.

Wyłączenia

 • Część dokumentów opublikowanych w formie skanu zostało wytworzonych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Mieleszko.
 • E-mail: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl
 • Telefon: +48857224700

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Graniczny Lekarz Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej
 • Adres: ul. Graniczna 1
  16-123 Kuźnica
 • E-mail: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl
 • Telefon: +48857224700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Budynek Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej znajduje się na przejściu granicznym w Kużnicy i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

Przed głównym wejściem znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem tut. urzędu pod numerem telefonu +48857224700 bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl.

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: kuznica.griw@wetgiw.gov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w urzędzie.

Informacja dla osób niedowidzących

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym.