Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyKONTROLOWANE PRZESYŁKI

WYKAZ PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

HC-NT - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi nie wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze.
HC-T(CH) - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia.
HC-T(FR) - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia.
NHC-NT - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi nie wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze.
NHC-T(CH) - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia.
NHC-T(FR) - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia.

WYKAZ ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

U - zwierzęta kopytne : bydło , świnie , owce , kozy , konie i koniowate.
E - konie i koniowate przewożone lub przywożone na okres do 90 dni,
O - pozostałe zwierzęta.

WYKAZ PRODUKTÓW I ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. stosuje się Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/632 z dnia 13 kwietnia 2021r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wykazów zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, produktów złożonych oraz siana i słomy podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007 i decyzję Komisji 2007/275/WE oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/630 z dnia 16 lutego 2021r. w odniesieniu do niektórych kategorii produktów złożonych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej.