Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyKONTROLOWANE PRZESYŁKI

WYKAZ PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

HC-NT - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi nie wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze.
HC-T(CH) - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia.
HC-T(FR) - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia.
NHC-NT - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi nie wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze.
NHC-T(CH) - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia.
NHC-T(FR) - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia.

WYKAZ ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

U - zwierzęta kopytne : bydło , świnie , owce , kozy , konie i koniowate.
E - konie i koniowate przewożone lub przywożone na okres do 90 dni,
O - pozostałe zwierzęta.

Od 14 grudnia 2019r. stosuje się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007 z dnia 18 listopada 2019r. ustanawiające zasady stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wykazów zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych oraz słomy i siana podlegających kontrolom urzędowym w punktach konroli granicznej oraz zmieniające decyzję 2007/275

Od 1 stycznia 2017 r. będzie miała zastosowanie decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1196 z dnia 20/07/2016 r. (Dz. U.E. L197/10) zmieniająca załączniki do decyzji 2007/275/WE zawierającej wykaz zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1196 z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca załączniki do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE(L197/10)

Aktualizacja listy pozytywnej znajduje się pod linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0275-20170101&rid=1

Jest to DECYZJA KOMISJI z dnia 17 kwietnia 2007 r. Nr 2007/275/WE dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9).