Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamy

KONTROLOWANE PRZESYŁKI

WYKAZ PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

UWAGA!
O zamiarze wprowadzenia należy, z wyprzedzeniem, powiadomić Graniczny Inspektorat, najpóźniej w dniu przybycia przesyłki - służy temu dokument CVED.
Podstawa prawna, wzór dokumentu CVED i sposób jego wypełnienia znajdują się tutaj.

HC-NT - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi nie wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze.
HC-T(CH) - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia.
HC-T(FR) - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia.
NHC-NT - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi nie wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze.
NHC-T(CH) - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia.
NHC-T(FR) - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia.

WYKAZ ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

UWAGA!
Przybycie transportu należy zgłosić 24 godziny przed przyjazdem - służy temu dokument CVED dla zwierząt. Podstawa prawna i sposób wypełnienia zawarty w rozporządzenie Komisji (WE) 282/2004 znajduje się tutaj.
Aktualny wzór zmieniony przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2004 znajduje się tutaj.

U - zwierzęta kopytne : bydło , świnie , owce , kozy , konie i koniowate.
E - konie i koniowate przewożone lub przywożone na okres do 90 dni,
O - pozostałe zwierzęta.

Wykaz zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE.

Od 1 stycznia 2017 r. będzie miała zastosowanie decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1196 z dnia 20/07/2016 r. (Dz. U.E. L197/10) zmieniająca załączniki do decyzji 2007/275/WE zawierającej wykaz zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1196 z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca załączniki do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE(L197/10)

Aktualizacja listy pozytywnej znajduje się pod linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0275-20170101&rid=1

Jest to DECYZJA KOMISJI z dnia 17 kwietnia 2007 r. Nr 2007/275/WE dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9).