Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyREIMPORT

Procedura REIMPORTU dotyczy przesyłek produktów pochodzących z kraju członkowskiego i odrzuconych przez kraj trzeci. Dla przesyłek zwierząt nie określono procedury reimportu.

Od dnia 14/12/2019r. stosuje się:

  1. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2098 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie tymczasowych wymagań dotyczących zdrowia zwierząt w odniesieniu do przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pochodzących z Unii i wracających do Unii w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim;(Dziennik UE L317/111)
  2. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2074 z dnia 23 września 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych przesyłek niektórych zwierząt i towarów pochodzących z Unii i wracających do Unii w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim (Dziennik UE L316/6)

POTRZEBNE DOKUMENTY:

Zgłoszenie przesyłki do kontroli granicznej - Prenotyfikacja - dokument CVEDP prawidłowo wypełniony w części I (rozporządzenie Komisji Nr 136/2004) przekazany do GrIW z odpowiednim wyprzedzeniem, przekazana przez Osobę odpowiedzialną za przesyłkę (oryginał upoważnienia).

Zgodnie z art.15 Dyrektywy Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz art.32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r.o weterynaryjnej kontroli granicznej należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. oryginał świadectwa lub kopia uwierzytelniona przez właściwe władze, które wystawiły świadectwo towarzyszące produktom,
  2. szczegóły dotyczące przyczyn odmowy oraz gwarancja, że warunki dotyczące składowania i transportu produktów zostały spełnione i potwierdzeniem, że dane produkty nie podlegały żadnemu manipulowaniu - DEKLARACJA O NIENARUSZENIU PRZESYŁKI (oryginał przetłumaczony na język polski),
  3. w przypadku zaplombowanych kontenerów, świadectwo od przewoźnika potwierdzające, że zawartość kontenerów nie została rozładowana ani nie podlegała innemu manipulowaniu,
  4. zgoda właściwej władzy, która wystawiła oryginał świadectwa na ponowne przyjęcie przesyłki,(tłumaczenie jeśli w języku innym niż polski).

Przesyłka jest zwracana bezpośrednio do przedsiębiorstwa pochodzenia w Państwie Członkowskim, w którym wystawiono świadectwo, w wodoszczelnych środkach transportu, oznaczonych i zaplombowanych przez właściwe władze tak, aby plomby zostały złamane w momencie otwarcia kontenera.