Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2011

  • DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE

  • Unia Celna - Republika Białoruś - Republika Kazachstan - Federacja Rosyjska Decyzja Komisji Unii Celnej nr 317 z dnia 18 czerwca 2010 roku o wymaganiach weterynaryjnych (ze zmianami)

  • Zgodnie z obowiązującym od 4 marca 2011 r. ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w związku z art. 30 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy, uprzejmie informujemy, wszystkich zainteresowanych importem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów III na teren UE, że od dnia 1 maja 2011 r. import ten będzie możliwy tylko z zakładów znajdujących się na oficjalnych listach sporządzonych przez Komisję Europejską.

  • Od dnia 4 marca 2011 roku wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy .Rozporządzenie 1069/2009uchyla Rozporządzenie 1774/2001(dotyczące ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego). Jednak w okresie przejściowym trwającym do dnia 31 stycznia 2012 r. zezwala się nadal na przywóz do UE przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, którym towarzyszy świadectwo zdrowia, deklaracja lub dokument handlowy, wypełnione i podpisane zgodnie z odpowiednim wzorem ustanowionym w załączniku X do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, pod warunkiem że wspomniane świadectwa, deklaracje lub dokumenty zostały wypełnione i podpisane przed dniem 30 listopada 2011 r.

  • DECYZJA KOMISJI nr 2011/78/UE z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie niektórych środków mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń z Rosji do Unii.
    W związku z wystąpieniem na terytorium Federacji Rosyjskiej Afrykańskiego Pomoru świń, wszystkie pojazdy, w których przewożone są lub były świnie i powracające z terytorium Federacji Rosyjskiej , będą kontrolowane przez Granicznego Lekarza Weterynarii w celu stwierdzenia, czy zostały one w zadowalający sposób oczyszczone i zdezynfekowane.