Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2009

  • Od 1 lipca 2009r. obowiązuje rozporządzenie Komisji WE nr 119/2009 z dnia 9 lutego 2009r. ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przywozu do wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych

  • Od 25 lutego 2009 r., zgodnie z Rozp. WE Nr 103/2009 z 3 lutego 2009r. Przywóz ubocznych produktów zwierzęcych i przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego,zawierających mleko lub produkty mleczne pochodzące od owiec lub kóz, odbywa się na podstawie świadectwa zdrowia odpowiadającego modelowi ustalonemu w rozdziale 2 załącznika X rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, (zmienionego Rozp. WE Nr 437/2008) uzupełnione o zaświadczenie dodane po pkt 6 tego świadectwa:
    Punkt " 7 . w zakresie TSE .......: zgodnie z rozporządzeniem

  • Od 1 stycznia 2009 r.obowiazują nowe wzory świadectw zdrowia dla przywozu produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi - Rozp.1250/2008 - z dnia 12 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wymogów związanych z certyfikacją przywozu produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z okresem przejściowym do 30 czerwca 2009 r. dla przesyłek którym wystawiono świadectwa zdrowia według rozp.2074/2005 z późn.zmianami oraz z okresem przejściowym do 31 lipca 2010 roku dla przesyłek produktów rybołówstwa , żywych małży , szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich , dla których wystawiono świadectwo zgodnie ze wzorem określonym w rozporz. 2074/2005 (z późn.zmian.) a dla których poświadczenie zdrowia zwierząt nie ma zastosowania zgodnie z opisem w uwagach tych świadectw.

  • Od 1 stycznia 2009 r. z okresem przejsciowym do 31 czerwca 2009r. stosuje sie rozp. 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów.

  • z dniem 1 stycznia 2009 r. obowiązuje rozporządzenie 798/2008 (uchylające wcześniejsze rozporządzenie 2006/696 )ustanawiające wykaz Krajów III z których dopuszczony jest przywóz i tranzyt przez terytorium Unii Europejskiej drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych. Dziennik Unii Europejskiej L226 poz.1 z dnia 8 sierpnia 2008 r.