Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2014

 • Nowe wymagania dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących obowiązujące od dnia 29 grudnia 2014 r.

  Nowe wymagania dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących obowiązujące od dnia 29 grudnia 2014 r., znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem:
  http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4832

 • Wyniki badań świadczących o wystąpieniu pierwotnego (pierwszego) ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF)

  W dniu 23 lipca 2014 r. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wyniki badań świadczących o wystąpieniu pierwotnego (pierwszego) ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) - w gospodarstwie utrzymującym 5 świń, znajdującym się w województwie podlaskim, powiecie białostockim, gminie Gródek.
  ASF jest prawie w 100% śmiertelny dla świń domowych i dzików. Należy pamiętać, iż ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Należy jednakże podkreślić, że państwo na terytorium którego wystąpi ASF narażone jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby.
  Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że za nie stosowanie się do wymagań prawnych i zakazów oraz nakazów w zakresie zwalczania choroby, grożą surowe sankcje karne.
  Wszelkie informacje , dla osób wyjeżdżających poza Unie Europejską, odnośnie afrykańskiego pomoru świń można znaleźć na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: http://old.wetgiw.gov.pl/asf/

 • Zmiana warunków przywozu z Ukrainy i Białorusi

  W związku z opublikowaniem Rozporządzenia (UE) NR 494/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniającym załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do warunków przywozu oraz do wykazu krajów z których możliwy jest przywóz słomy i siana (CN 12130000 oraz 121490), uprzejmie informujemy, że od dnia 3-go czerwca 2014 r. z Ukrainy i Białorusi będzie możliwy przywóz jedynie słomy granulowanej przeznaczonej do spalenia. Przesyłka peletów z posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej musi być przewożona bezpośrednio do zakładu energetycznego zgodnie z procedurą monitorowania przesyłki do miejsca przeznaczenia.

 • Wysyłanie powiadomień za pomocą systemu TRACES

  Graniczny Lekarz Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej przypomina o możliwości przesyłania powiadomień za pomocą systemu TRACES, zgodnie z art.2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 roku, ustanawiającym procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej, dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich.

 • SŁOMA od 14 maja obowiązuje Decyzja Nr 494/2014 zmieniająca załącznik V do rozporządzenia nr 136/2004 w odniesieniu do warunków przywozu oraz do wykazu krajów , o których mowa w art.9 tego rozporządzenia.

 • Zgodnie z Decyzją Komisji Nr 2012/31 z dnia 21 grudnia 2011, zmieniającą Załącznik I do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektywy 91/496/EWG i 97/78/WE - przesyłki słomy (kod CN 12 13 00 00) i siana (kod CN 121490) wprowadzane do UE z krajów III, podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej. Od 1 stycznia 2014 r. wszystkie przesyłki słomy (w tym pelety na cele energetyczne) i siana, bez względu na ich przeznaczenie, należy poddawać weterynaryjnej kontroli granicznej.
  Przywóz do Wspólnoty siana i słomy (w tym do celów energetycznych) możliwy jest jedynie z państw trzecich wymienionych w załączniku V do Rozporządzenia Komisji 136/2004/WE.
  Państwa wymienione w cytowanym rozporządzeniu to: Afryka Południowa, Australia, Białoruś, Chile, Grenlandia, Islandia, Kanada, Nowa Zelandia.

 • W dniu 14 lutego 2014 r. ukazała się DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 2014/84/UE z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/426/UE w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzaniu do Unii wirusa afrykańskiego pomoru świń z niektórych państw trzecich lub części terytorium państw trzecich, w których potwierdzono obecność choroby, oraz uchylającą decyzję 2011/78/UE . Niniejszą decyzje stosuje się do 31 grudnia 2015 r.