Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2007

  • Od dnia 1 lipca 2007r. zgodnie z rozporządzeniem 722/2007 uboczne produkty pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego określone w rozporządzeniu 1774/2002 muszą być zaopatrzone w deklaracje BSE.

  • Od dnia 5 czerwca 2007r. obowiązuje decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2007r. nr 2007/275/WE dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach weterynaryjnej kontroli granicznej.

  • Od dnia 1 maja 2007r. obowiązuje rozporządzenie 1664/2006 zawierające wzory świadectw dla: żabich udek (HC), ślimaków (HC), żelatyny (HC), surowców do produkcji żelatyny (HC), kalogenu (HC), surowców do produkcji kalogenu (HC), produktów rybołówstwa (H), małży (HC) oraz miodu i produktow pszczelarskich (HC).

  • Od dnia 1 kwietnia 2007r. następuje zmiana organizacji pracy w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej. Inspektorat będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00, za wyjątkiem świąt. Nie pełnimy dyżurów nocnych.

  • Od dnia 26 kwietnia 2007r. obowiązuje Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2006r. 2006/696/WE dotycząca wwozu do Wspólnoty drobiu, jaj wylgowych, jednodniowych piskląt, mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikich ptaków łownych, jaj i przetworów jajecznychoraz jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych oraz stosownych warunków wystawiania świadectw weterynaryjnych.

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004r. informujemy o obowiązku powiadamiania personelu weterynaryjnego w punkcie kontroli weterynaryjnej przed fizycznym przybyciem przesyłki na terytorium Wpólnoty. Powiadomienia dokonuje osoba odpowiedzialna za ładunek przy użyciu Wspólnotowego świadectwa Weterynaryjnego dla Wwozu i Przewozu CVED, określonego w załączniku III tego Rozporządzenia.

  • O dnia 5 stycznia 2007r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Rady WE nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań. Zawiera ono nowe wymogi wielkości powierzchni ładownej. Załącznik II zawiera przepisy dotyczące dzienników podróży, które należy stosować w przypadku długich przewozów pomiędzy Państwami Członkowskimi i państwami trzecimi domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne,bydła, owiec, kóz i świń.