Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2010

 • Dnia 5 listopada 2010r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 925/2010 z dnia 15 października 2010r. zmieniające decyzję 2007/777/WE i rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do tranzytu przez Unię mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego z Rosji, zgodnie z którym Komisja Europejska zezwoliła na tranzyt przez Unię mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego , poddanych niespecyficznemu procesowi obróbki a pochodzących z Federacji Rosyjskiej.

 • Od 28 września 2010r. z okresem przejściowym do dnia 30 września dla świadectw podpisanych przed dniem 31 sierpnia obowiązuje ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 790/2010 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające załączniki VII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie to wprowadza kolejny, nowy wzór świadectwa zdrowia dla mleka, przetworów mlecznych, siary i produktów z siary nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium.

 • Od 1 sierpnia 2010r. z okresem przejściowym do 30 listopada 2010r. obowiązuje ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz uchylające Decyzję Komisji z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 • od 1 września 2010r. z okresem przejściowym do 30 października 2010r. dla świadectw podpisanych przed 1-szym września, obowiązuje ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 595/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi zawierające m.in. nowe wzory świadectw:

  • dla mleka i przetworów mlecznych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium
  • dla przywozu krwi i produktów z krwi zwierząt koniowatych do wykorzystania w celach technicznych, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium

  Wymogi dotyczące rogów i produktów z rogów (z wyjątkiem mączki z rogu) oraz kopyt i produktów z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) przeznaczonych do produkcji nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego ( 2 ) przez jej terytorium

 • Pismo Komisji Europejskiej z dnia 25 czerwca 2010r. zawiadamia o przyjętej poprawce do obowiązujacego rozporządzenia Komisji 206/2010r. ustanawiajacego wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzenia do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Dz.Urz.UE L73, 20.3.2010, str.I; korekta: Dz.Urz.UE L140, 11.06.2010, str.1), która przewiduje wydłużenie do dnia 31 maja 2011r. okresu przejściowego na stosowanie dotychczasowych wzorów weterynaryjnych świadectw zdrowia zgodnych z decyzją Rady 79/542 czy Decyzja Komisji 2003/881 oraz podpisanych przed 30 listopada 2010r.

 • Decyzja 477/2010 z 19 maja 2010r uchylająca decyzję 79/542, w związku z wejściem w życie 10 kwietnia 2010r. z okresem przejściowym do 30 czerwca 2010 r. Rozp.206/2010

 • Od 13 kwietnia 2010r. wchodzi w życie i obowiązuje tylko przez 18 miesięcy w odniesienuiu do Białorusi rozporządzenie 241/2010 z 8 marca 2010 zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Białorusi do wykazu państw trzecich ustanowionego w tym rozporządzeniu w celu dopuszczenia tranzytu z Białorusi przez terytorium Unii jaj i przetworów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zmieniające świadectwo dla jednodniowych piskląt pochodzących od drobiu z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych.

 • Od 09 kwietnia 2010r. wchodzi w życie rozporządzenie 206/2010 z dnia 12 marca 2010r. ustanawiające wykaz krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiech niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świdactw weterynaryjnych, z okresem przejściowym do dnia 30 czerwca 2010r., obejmuje wszystkie przepisy decyzji 79/542 w wyniku tego 79/542 wygasa i przestaje obowiązywać, a następnie zostanie uchylona.