Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamyARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2008

  • Z dniem 1 lipca 2008 r. weszła w życie decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r., która zmienia załączniki I i II do decyzji Rady 79/542/EWG (Dz. Urz. UE L 146, 14.06.1979, str. 15, z późn. zmianami) w sprawie wymogów dotyczących świadectw wymaganych przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych i ich świeżego mięsa.
    Przesyłki, dla których wystawiono świadectwa weterynaryjne zgodnie ze wzorami ustanowionymi decyzją Rady 79/542/EWG przed wejściem w życie zmian wprowadzonych decyzją z dnia 27 czerwca 2008 r. - czyli przed dniem 1 lipca 2008 r., są dopuszczone przy przywozie do Wspólnoty przez okres trzech miesięcy.

  • Od dnia 1 listopada 2008r. (z okresem przejściowym do 2 lutego 2009r. dla świadectw wypisanych przed 1 listopada 2008 r.) DLA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH- UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO zdefiniowanych jako surowiec kategorii 3 i nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi obowiązuje nowy wzór świadectwa według Rozporządzenia Komisji (WE) nr 437/2008 z dnia 21 maja 2008r.

  • PRZETWORZONA KARMA DLA ZWIERZAT DOMOWYCH INNA NIŻ KARMA W PUSZCE - w dniu 26 maja 2008 załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 , rozdział II pkt B.3 - dotyczący obróbki cieplnej podczas przetwarzania - zostaje zmieniony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 399/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniajacym załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagan dotyczących niektórych rodzajów przetworzonej karmy dla zwierząt domowych (Dz.U.L 118/12 z 6.5.2008)

  • Od dnia 1 maja 2008r. obowiązują nowe wzory świadectw na uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (zgodnie z rozporządzeniem 1774/2002) według rozporządzenia 829/2007. Dla świadectw wypisanych przed 1 maja 2008r. okres przejściowy przedłużony do 30 czerwca 2008r.