Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamy

PRENOTYFIKACJA

Zgłoszenia do weterynaryjnej kontroli granicznej przyjmujemy po dostarczeniu do naszej jednostki kompletnie wypełnionej pierwszej strony dokumentu CVED.

Zgłoszenia do weterynaryjnej kontroli granicznej odbywa się elektronicznie w systemie TRACES pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/.

TRACES (Trade Control and Expert System) jest to unijny, informatyczny system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE (handel wewnątrzunijny, import i tranzyt z krajów trzecich oraz eksport do krajów trzecich).

Aby uzyskać dostęp do systemu TRACES należy postępować zgodnie z procedurą nadania dostępu do systemu TRACES.

Uzyskanie dostępu z określonymi uprawnieniami wymaga przekazania wypełnionego formularza.

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu TRACES należy zapoznać się z wymaganiami techniczno-informatycznymi oraz spisem kodów jednostek używanych w TRACES.

Wersje interaktywne dokumentów przeznaczone do wypełniania na komputerze (wymagany Adobe Acrobat Reader w polskiej edycji i przynajmniej wersji 7).

UWAGA!
Formularze nie sprawdzają poprawności wprowadzanych danych i nie umożliwiają ich zapisu!