Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Dziś mamy

IMPORT

PRODUKTY ZŁOŻONE

 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 468/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 28/2012 ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE i rozporządzenie (WE) nr 1162/2009.

ZWIERZĘTA ŻYWE - (źródło: strona internetowa Głównego Inspektoratu Weterynarii)

 • 93/195 wzór świadectwa na wwóz powrotny koni < 30 dni z tej decyzji zostaje zastąpiony świadectwem opublikowanym w DECYZJI Nr 2013/416 z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniającej załącznik II do decyzji 93/195/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia przy powrotnym wwozie do Unii Europejskiej zarejestrowanych koni przeznaczonych do udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym na okres krótszy niż 30 dni. Decyzja obowiązuje od 1-go paŸdziernika 2013 r.
 • Informacje Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące przywozu zwierząt żywych do Unii Europejskiej.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010r. ustanawiające wykaz krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych
 • DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 1993 r. (93/195/EWG) w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym
 • DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lutego 1993 r. (93/196/EWG) w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zwierząt z rodziny koniowatych na ubój
 • 92/260 Świadectwo zdrowia przy odprawie czasowej rejestrowanych koni wprowadzanych do Unii Europejskiej na okres krótszy niż 90 dni zgodnie z decyzją 2004/211/WE z krajów ze strefy sanitarnej B.
 • Psy, koty i fretki: link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii
  Od dnia 1-go czerwca 2017r. obowiązuje Decyzja komisji 2017/98 z dnia 18-go stycznia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/519/UE w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu do unii psów, kotów i fretek.

Wybrane akty prawne zawierające wzory świadectw dla JADALNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - (źródło: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)

 • Od 3-go grudnia 2016r. obowiązuje Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określające wymagania dotyczące świadectw, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i uchylające decyzję 2003/812/WE (L126/13). Zawiera ono wzory świadectw weterynaryjnych między innymi dla : żabie udka; ślimaki; żelatyna; kolagen; surowce do produkcji żelatyny i kolagenu; miód, mleczko pszczele i inne produkty pszczele i inne...
 • Wzór świadectwa zdrowia dla przywozu produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi obowiazuje od dnia 1-go marca 2013r. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1012/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wykazu gatunków-wektorów, wymogów dotyczących zdrowia i wymagań certyfikacji dotyczących zakaźnego zespołu owrzodzenia oraz w odniesieniu do pozycji dotyczącej Tajlandii w wykazie państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii niektórych ryb i produktów rybołówstwa.
 • Rozporządzenie komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2009 z dnia 9 lutego 2009r. ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych

Wzory świadectw dla PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 • Rozporządzenie (WE) NR 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002r. (tekst skonsolidowany) ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Rozp. 1774/2002 zostaje uchylone przez rozp.1069/2009. Jednak w okresie przejściowym do dnia 31 stycznia 2012 r. obowiązuje okres przejściowy dla świadectw wystawionych zgodnie z wzorami zał.X rozp.1774/2002 ale podpisanych przed 30 listopada 2011 r.Po tym okresie obowiązuja wzory świadectw dla produktów ubocznych zawarte z zał.XV Rozporządzenia 142/2011.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 749/2011M z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniające Rozporządzenie 142/2011 odnośnie wzoru świadectwa weterynaryjnego dla tłuszczów wytopionych do niektórych zastosowań poza łańcuchem paszowym dla zwierząt gospodarskich
 • Od grudnia 2012 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1063/2012 z dnia 13 listopada 2012r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy dotyczy ono, między innymi, przywozu do UE wełny i sierści nie poddanej obróbce.
 • Od 15 marca 2013 roku z okresem przejściowym do dnia 26 grudnia 2013r. w przypadku świadectw wypełnionych i podpisanych do dnia 26 października 2013 obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 294/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.
 • Od 1 grudnia 2013 r. stosuje się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 717/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do pozycji dotyczących dobrostanu zwierząt w niektórych wzorach świadectw zdrowia okres przejsciowy do dnia 31-go stycznia 2014 r. dla świadectw podpisanych przed 1-szym grudnia 2013r.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/9 z dnia 6 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1396 z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/172 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do parametrów przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz lub kompost oraz w odniesieniu do warunków przywozu karmy dla zwierząt domowych i wywozu przetworzonego obornika.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/786 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do definicji mączki rybnej i oleju z ryb.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/893 z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 oraz załączniki X, XIV i XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przepisów dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1261 z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do alternatywnej metody przetwarzania niektórych tłuszczów wytopionych.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1262 z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wykorzystania obornika zwierząt gospodarskich jako paliwa w obiektach energetycznego spalania.