Prawne podstawy działania

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 774 ),
  2. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165 poz. 1590 z późn. zm.),
  4. rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2057 z późn. zm.),
  5. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. Nr 77 poz. 523 z poźn. zm.) Dz.U.07.124.863,
  6. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2007 r.w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz. U. Nr 124 poz. 863 z późn. zm.),
  7. Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW. Nr 3 poz. 3),
  8. Statutu Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej, wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 12/2010 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 29.06.2010r.,
  9. regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie Zarządzeniem Granicznego Lekarza Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej Nr 2/2010 z dnia 21.06.2010r. z późn. zm.