Odprawiane produkty

Wykaz produktów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej W Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

 • HC-NT - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi nie wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze.
 • HC-T(CH) - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia.
 • HC-T(FR) - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia.
 • NHC-NT - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi nie wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze.
 • NHC-T(CH) - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia.
 • NHC-T(FR) - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia.

WYKAZ ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ W Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

 • U - zwierzęta kopytne : bydło , świnie , owce , kozy , konie i koniowate,
 • E - konie i koniowate przewożone lub przywożone na okres do 90 dni,
 • O - pozostałe zwierzęta.

Szczegółowy i aktualny wykaz produktów poddawanych badaniu w granicznych posterunkach kontroli na mocy decyzji Komisji 2007/275/WE na stronach EURLex

Świadectwa

Wzory świadectw dla ZWIERZĄT ŻYWYCH - (źródło: strona internetowa Głównego Inspektoratu Weterynarii)

 • 2008/752 Niektóre zwierzęta kopytne(źródło: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)
 • 93/197 Świadectwo zdrowia typu B dla przywozu na terytorium Wspólnoty zarejestrowanych koni z Kirgistanu oraz zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych z Australii, Białorusi, Chorwacji byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Nowej Zelandii, Rosji, Ukrainy i Federalnej Republiki Jugosławi
 • 93/196 Koniowate przeznaczone bezpośrednio na ubój
 • 93/195 Wwóz powrotny koni < 30 dni
 • 2004/595 Psy, koty i fretki - do celów komercyjnych
 • Gatunki niezharmonizowane

Wybrane akty prawne zawierające wzory świadectw dla JADALNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - (źródło: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2009 z dnia 9 lutego 2009r. ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2008 z dnia 12 grudnia 2008r.zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wymogów związanych z certyfikacją przywozu produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1664/2006 z dnia 6 listopada 2006r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do środków wykonawczych, dotyczące niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przezludzi i uchylające niektóre środki wykonawcze (dotyczy mięsa ślimaka, żelatyny, produktów rybołówstwa, miodu i produktów pszczelarstwa)
 • Rozporządzenie komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Wzory świadectw dla PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 999/2001 z dnia 22 maja 2001r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1) do mleka i jego produktów, przeznaczonych do żywienia zwierząt, każdemu świadectwu weterynaryjnemu, towarzyszącemu przesyłce musi towarzyszyć deklaracja BSE.

 • 790/2010 świadectwo zdrowia dla mleka, przetworów mlecznych, siary i produktów z siary nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium.
 • 829/2007 nowe wzory świadectw na uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.(Rozdział 5(B) i 5(C) świadectwa weterynaryjne dla skór i skórek zwierząt kopytnych dla przywozu/przewozu m.in. z Rosji i Białorusi do Unii Europejskiej)
 • Rozporządzenie (WE) NR 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002r. (tekst skonsolidowany) ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi